สพฐ. สานพลัง OBEC ONE TEAM อบรมบุคลากร “สพฐ. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”

วันที่ 19 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นำทีมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุมอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “สพฐ. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 1,181 คน โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และปลุกจิตสำนึกในการต้านทุจริต ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

.

โอกาสนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การทำงานอย่างมีความสุข และให้ความสำคัญในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้กับหน่วยงานในกำกับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.

“ทั้งนี้ องค์กรจะประสบผลสำเร็จมิได้ หากขาดผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งทุกคนในที่นี้ถือเป็นผู้ที่ดำเนินการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูก ๆ นักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนส่งผลทำให้นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งก็ยังต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำหน้าที่พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศของเราพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

.

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การจัดประชุมอบรมบุคลากรฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สพฐ. ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานส่วนกลางผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร OBEC ONE TEAM ที่ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนทบทวน การขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

.

“พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ และ ดร.จอมพล สุภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,181 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ที่ปรึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับความรู้นำไปปรับใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตนเองต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว