ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากร และถอดบทเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

วันที่ 22 เมษายน 2567  เวลา 08.30 น. ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายนายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากร และถอดบทเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online :ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และถอดบทเรียนการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1