สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562