สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ประจำปี 2564

ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ ผาลา
นายชาติชาย ขันทำ นายขันตรี โสภาพิศ ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
——————-
ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ /รายงาน

1 2 3 4