สพป.ลพบุรี เขต 1>การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ของเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน เข้าประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 ตามระเบียบวาระดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาจาก สพม.5 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวประชุมพร ปานเพชร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อสังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 และเรื่องสืบเนื่อง การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และเพื่อทราบการนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาของทุกกลุ่มงานโดยย่อ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดโครงการตลาดนักเรียน การบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/ รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)