สพม.3 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป //เครดิต : จิตรลดา บุญเครือพันธ์ุ รายงาน / ข่าว : กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3