ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือพกฉ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ