โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์

ด้วย สภาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทายาลัยนเรศวร ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ