ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 12 ก.ค.2567 และเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังแนบ