สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) รวมทั้งแนวทางการจัดทำผลงานที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทผู้ขับเคลื่อนระดับสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒