ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และ นักศึกษากลุ่มปฏิบัติการที่ 9 เข้าเยี่ยมชม สพม.3

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักศึกษากลุ่มปฏิบัติการที่ 9 ในหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบัญญัติด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งมี อาจารย์จาดุร อภิชาตบุตร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA