ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในโครงการพิเศษต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และนางสาวณราวดี อาภากรสีเพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม มีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสานฝันฯ เขตละ 2 คน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตละ 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขตละ 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพิเศษอื่นๆ เขตละ 1 คน และบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และยังแบ่งกลุ่มประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อประมวลข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาในโครงการฯ ต่างๆ ของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งปัญหา ขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยช่วงบ่ายของวันนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะมารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พงศ์สัณห์ อุ่นอก     ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 / ภาพ
มนทิชา แวซอเหาะ  ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ       รายงาน
www.pattani3.go.th