สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 12 แห่ง ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 2,167 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 134 คน และมีนายมนตรี พรผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ ผลงานวิจัยประเภทสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติสุจริต สำหรับโรงเรียนสุจริต รางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะชั้นมัธยมศึกษา รางวัลสนองงานพระราชดําริสวนพฤกษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (SCQA) เป็นต้น

สำหรับ “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

บรรพต ข่าว/สพม.14 ภาพ