สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๖๐ คน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมเป็นครูผู้นำการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ในชื่อเรื่อง “หนู หนู กับ Zoo ใหม่” โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ซึ่งเป็นศูนย์ฝีกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีนายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เป็นผู้กล่าวรายงาน