สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 27  พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  ทั้งนี้มีคณะรองผู้อำนวยการ สพป.นค.1  จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม 7 กลุ่ม  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1  เข้าร่วมประชุม  รวมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 157  โรงเรียน  ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้แก่เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะนิตย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองบางชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก และเกียรติบัตร “ครูดี ศรีสพฐ.” เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWAWDS ปีการศึกษา 2561 เกียรติครูดีของแผ่นดินและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ