สพป.ลพบุรี เขต 1>อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์สะเต็มฯ

24-26 พฤษภาคม 2562 การ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตร ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนเมืองใหม่ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)