สพม.3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต่อผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเป็นการมอบรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับชาติ/ระดับภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 รางวัล การมอบรางวัลให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 (จำนวน 22 รางวัล) การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561