สพป.ลพบุรี เขต 1>อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ จัดอบรมฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาที่มีความต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือรับผิดชอบกลุ่มสาระวิชาหลักในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 304 คน อบรมจำนวน 2 วัน วันแรก เป็นการอบรมในหัวข้อแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการเรียน เพื่อนำไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 4 กลุ่ม วันที่สอง เป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา, การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning จากนางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ, การวางแผนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากวิทยากรคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ (ทำใบงาน), สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการฝึกวิเคราะห์หาค่าความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ถือเป็นอีกกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และผลจากการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดแนวทางและวิธีดำเนินการที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพของตน จุดเด่นจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่พอใจ ณ ห้องประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)