สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน และจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุกโรงเรียนในสังกัด รับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Teleconference