พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV

วันที่  16  คุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมพนมดงรัก 2  โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้  NEW DLTV  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ  การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน  NEW  DLTV  มีการสนทนากลุ่ม(Focus  Group)  กลุ่มเป้าหมายหลักครั้งนี้  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จำนวน  20  โรงเรียน  มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning  มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสนองนโยบายของ  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการใช้  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ  NEW DLTV  ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน