คณะศึกษานิเทศก์ สพม.3 Coaching Teams โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ สพม.3 ดำเนินการตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี เป็นโรงเรียนเป้าหมาย โดยได้รับความร่วมมือจาก นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พร้อมใจร่วมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การการศึกษาของนักเรียน โดยการดำเนินงานนิเทศ ติดตามตามโครงการ Coaching Teams จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ประกอบด้วยการดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ การให้ความรู้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning และนิเทศสังเกตการสอนในห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และประชุมสรุปสะท้อนกลับผลการนิเทศในแต่ละครั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รายงานโดย : นายปริญญา อินทรา