สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filling)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filling) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 169 คน แยกเป็นข้าราชการ 162 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน ซึ่งได้แบ่งการอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. จำนวน 85 คน และรุ่นที่ 2 ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. จำนวน 84 คน โดยมีวิทยากร 2 คน คือ คุณวันทนีย์ แสงระยับ และคุณสุภาภรณ์ อ่ำอยู่ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้บรรยายหัวข้อระเบียบ/สิทธิของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซักถามปัญหา ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filling) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ และให้ผู้ขอรับสิทธิทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทาง SMS ทาง E-mail Address ที่แจ้งไว้ พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดูข้อมูลประวัติการจ่ายเงินทั้งรายเดือนและรายปีผ่านระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางด้วย username และ password ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบฯ อันจะเป็นกลไลในการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญจากทางราชการ มีการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และเป็นการเพิ่มช่องทางในการบริการแก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)