สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รับโล่เกียรติยศคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่  ๕  ของ  สพป. ทั่วประเทศ

วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    รับโล่เกียรติยศคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่  ๕  ของ  สพป. ทั่วประเทศ  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี