สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE online ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE online ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าระบบ TEPE online เพื่อพัฒนาตนเองได้ตามช่วงเวลาและความต้องการของตนเอง โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคือ เข้าเรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบ ดำเนินการ PLC และส่งชิ้นงานหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การดำเนินการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงจัดการประชุมสรุปผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจขึ้น เพื่อสรุปผลและรับฟังข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพัฒนาในคราวต่อไป รวมถึงการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วย