สพม.37 จัดประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC สำหรับโรงเรียนใน จ.แพร่

++++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลในระบบ DMC (Data Management Center) จำนวน 16 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่างๆ สำหรับสถานศึกษา