สพม.3 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตภายใต้โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายทักษะชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 (จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การเสริมพลังทางบวก การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศความรุนแรง ตลอดจนกิจกรรมยามเย็นในค่ายทักษะชีวิต ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ ความรุนแรง และการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและแนะนำดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และบุคลากรจากโรงเรียนไทรน้อย ซึ่งค่ายทักษะชีวิต สพม.3 จัดในรูปแบบค่าย พักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562