ผอ.สพม.3 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.45 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต สพม.3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี โดยได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ และร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตจัดในรูปแบบค่ายพักแรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562