ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมการติดตามการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม โดยมีนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ในการเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกนฤนาท นิยมไทย ฝ่ายอำนายการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าวครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมพูดคุยกับนักเรียนในโครงการฯ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนในโครงการอีกด้วย
จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโนอนุสรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และได้ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย
เวลา 13.30 น. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมนำเสนอการดำเนินงานโครงการพิเศษของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพิเศษของรัฐบาลนำเสนอสภาพการดำเนินงาน ความเป็นมาจนถึงปัจจุบันที่แสดงถึงความสำเร็จโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ การบริหารจัดการโครงการ, จำนวนผู้เรียน, ปัญหา-อุปสรรค และการแก้ปัญหา

(ภาพ/ข่าว…นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1 ,นายพฤทธิ์ชยุต สุตะกูล ศปบ.จชต.)