สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยมี นายยูอิชิ โนนากะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และนายสุพจน์ สุขพิศาล กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร กล่าวว่า ด้วย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด โดยมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 หนองคาย เขต 1 และ อุดรธานี เขต 1 จํานวน 299 ทุน เป็นเงินจํานวน 1,500,000 บาท

ในการนี้ ผมในนามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณในความเอื้ออาทรของคณะผู้บริหารบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด ที่มีต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจํานวนมาก ซึ่งถึงแม้รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอื่น ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ อยู่ ซึ่งหากนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้น การจัดกิจกรรมเช่นนี้ของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของภาคเอกชนในการร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป

นายสุพจน์ สุขพิศาล กล่าวว่า ในนามของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา โดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในด้านการตอบแทนสังคม มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ต่างๆ ซึ่งในส่วนของ สพฐ. ได้ดําเนินการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 3 เขตพื้นที่ การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 486,000 บาท จังหวัดหนองบัวลําภู จำนวน 534,000 บาท และจังหวัดหนองคาย จำนวน 480,000 บาท และในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนฯ ทั้งสิ้น 299 ทุน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 ทุน) แบ่งเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 147 ทุน ทุนละ 4,000 บาท และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 152 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งขอขอบคุณ สพฐ. ที่ได้สนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการมอบทุนการศึกษาของทางบริษัทฯ มาโดยตลอด

ภาพ : ชุติมา สารมะโน
ข่าว : ฐิติมา ชาลีกุล