สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา (English Proficiency Enhancement Project for Primary School Teachers) ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา (English Proficiency Enhancement Project for Primary School Teachers) ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ณ หอประชุมเมตตาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล ครูกลุ่มเป้าหมายคือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔ จำนวน ๑๒ คน ซึ่งไม่ได้จบวิชาเอกอังกฤษ แต่ต้องทำหน้าที่สอนวิชาเอกอังกฤษ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. รวมจำนวน ๔ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๘ – ๑๙ และ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการออกเสียงและภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน (Pronunciation and Classroom Language) การพัฒนาคำศัพท์ (Vocabulary Development) ทักษะการอ่าน (Reading Skll) และไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและทักษะการเขียน (Communicative Grammar and Writing Skill) โดยนายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้พบปะและให้กำลังแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย