สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ในสังกัด

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อติดตามงานที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ๑๔ ข้อ เพื่อรับทราบแบบประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และร่วมกันพิจารณาการจัดกลุ่มของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ๓ กลุ่ม การแต่งตั้งคณะกรรมกากรดำเนินงานของกลุ่ม ที่ปรึกษา (Coaching) ของกลุ่ม ปฏิทินการลงพื้นที่ของ (Coaching) และการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ การรายงานผล และรูปแบบของชิ้นงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน ๒๗ คน คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒