สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.ระยอง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิวีระไวทยะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และผู้บริหาร บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด รวมถึงศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานในโครงการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่โรงเรียนวัดกระเฉทและโรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง พร้อมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกระเฉท และโรงเรียนวัดเกาะ ในวันนี้ เพื่อดูความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าทั้ง 2 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการและการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการทำการเกษตรของนักเรียน ที่สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขาย ได้ทั้งเงินและความรู้ให้เด็กและชุมชนประกอบอาชีพด้วย

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมพัฒนา และร่วมประเมินติดตามผลการจัดการศึกษา การประเมินครู พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนโดยรอบ โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งระยะที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน ส่วนระยะที่ 2 ได้เพิ่มเป็น 143 โรงเรียนแล้ว

ภาพ/ข่าว อัจฉรา ปชส.สพฐ.