ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันระดับภาคต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิสูจน์ แสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒