สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมาย ให้อาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ ห้องประชุม conference สพป.ปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา  แวซอเหาะ       ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ             รายงาน
http://www.pattani3.go.th