สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒