สพป.ลพบุรี เขต 1>ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม เข้าร่วมการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบ แนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2561 ซึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอยู่เดิม จำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม จำนวน 19 โรงเรียน รวมจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 51 โรงเรียน และพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยพิจารณาร่วมกันในการเลือกสถานศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางที่ สพฐ. กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรพี่เลี้ยงไปยังโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรรที่อิงกับเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการได้ตามความจำเป็นและพิจารณาเด็กพิการรุนแรงก่อนเป็นลำดับแรก เรียงตามลำดับจนกว่าจะหมดตามจำนวนพี่เลี้ยงที่ได้รับจัดสรร และเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ต่อเด็กพิการเรียนรวมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)