สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 – 17  มิถุนายน 2562  วัตถุประสงค์ของการอบรม 1. เข้าใจความหมายและความสำคัญสะเต็มศึกษา รวมถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2. เข้าใจสาระที่ควรเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญ และสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เข้าใจแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยจากตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 15 โรงเรียน  จำนวน 130 คน