สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 โครงการดังกล่าวสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ให้ครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 101 คน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3