สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปีอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย  ซึ่ง สสวท.ร่วมกับ สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน จาก 71 โรงเรียน รวม 188 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2