สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ และ ๑๗  อำเภอท่าตะเกียบ โดยได้รับเกียรติจากนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต ๒ และนายภูรินทร์ นิยมนา ผอ.โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต ๒ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒