สพป.สร.1 เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิตใจด้วยศีล 5

    วันที่ 18  ตุลาคม  2561  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1   นำบุคลากรในสังกัดทำบุญ  ที่วัดโคกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานหรือการบัวราย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  ตามโครงการเข้าวัดทำบุญ  พัฒนาจิตใจด้วยศีล 5  เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับบุคลากร   ในการนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน  เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน  ใช้หลักธรรมทางศาสนาดำเนินชีวิตประจำวัน  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดและประชาชนหรือหน่วยงาน  กิจกรรมประกอบไปด้วย  การไหว้พระรับศีล  ฟังธรรม  ถวายภัตาหาร  เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1