สพป.นครปฐม เขต 1 พิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

17 มิถุนายน 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามระเบียบการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562  ตามความในมาตรา 61 แห่ง พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 และระเบียบคระกรรมการลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561    ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1