สพฐ. ส่งเสริมวิทยาการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกล พร้อมจัดงานลูกเสือจิตอาสาทั่วประเทศ


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ว่า ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จำนวน 450 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และจัดโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยเพิ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 450 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน และสนับสนุนบอร์ดสมองกลเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนละ 50 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 22,500 บอร์ด และคู่มือการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright” จำนวน 9,000 เล่ม โดยจัดอบรมทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 และจ.อุบลราชธานี วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

“สพฐ. คาดหวังว่าครูที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอน Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะยาว เตรียมพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นนวัตกร ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณจะถูกรวมกับสะเต็มศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ออกแบบขั้นตอนวิธี พัฒนาความคิดเชิงนามธรรมและความคิดเชิงคำนวณในกระบวนการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย” นายสุเทพกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พูดคุยถึงการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในแต่ละภาค จำนวนภาคละ 6,000 คน เริ่มตั้งแต่ ภาคเหนือ ที่จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก ที่จ.ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.นครพนม และสุดท้ายคือภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ที่จ.สงขลา

นอกจากนั้น ยังมีโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในระบบวิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้กำกับลูกเสืออื่นได้ และเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียน ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยจัดที่ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 16-19 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ภาคเหนือ วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จ.ยโสธร และ ภาคใต้ วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต โดยตั้งเป้าว่าผู้กำกับลูกเสือที่เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบวิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน รวมทั้งผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทำให้ลูกเสือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป ชมคลิปแถลงข่าว

อัจฉรา  ข่าว