สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน  2562 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   เป็นประธานปิดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูปฐมวัย สังกัด สพฐ.และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ  การอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองรุ่น รวม 388 คน โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัด สช. จำนวน 5 โรงเรียน  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดำเนินการอบรม จำนวน 5 วัน โดยแบ่งเป็น ดังนี้

 

ครั้งที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย วันที่ 8 – 9 มิถุนายน  2562 มีผู้เข้ารับอบรม 190 คน

ครั้งที่ 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษา    วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าอบรม 198 คน