สพป.อ่างทอง อบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและบรรยายพิเศษ ผู้เข้ารีบการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 75 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือยข่ายฯ ในการออกติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ

อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบาย NEW DLTV at สพป.อ่างทอง
ดร.มโนชุนดีผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและมอบของที่ มอบเกียติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน, การประชุมครั้งนี้ โดยได้ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV และได้เชิญ นางพรรณีสีม่วงผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทองซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTVในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90 สพป.อ่างทอง