สพป.ชัยนาท รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม คณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับและประชุม  พร้อมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ต่อท่านศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (cluster) ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท