สพป.ลพบุรี เขต 1>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงการลงข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน (ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล มอบหมายให้ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ลพบุรี เขต เขต 2 และ สพม.5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการลงข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน (ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดจะได้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนที่ขอรับความช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ โดยมี นางพรทิพย์ อรรคพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)