สพฐ. ร่วมกับ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “6 ปี สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” โดยมี ผู้จัดการโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วม ณ. ห้องมณียา โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” เป็นโครงการเพื่อสังคม ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เพื่อเตรียมนักเรียนและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2556 ได้พัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ขึ้นใน 10 โรงเรียนภาคีนําร่อง จากนั้นโครงการฯ ได้รับความ สนใจ และมีโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นภาคีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผ่านมาแล้ว 6 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแล้ว 50 โรงเรียน กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ

ซึ่ง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 ผ่านการทําโครงงาน ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้อํานวยกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม หาคําตอบ เรียนวิธีสืบค้นข้อมูล ฝึกคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านนวัตกรรมของซัมซุง ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) เพื่อสื่อสารและแบ่งปันการค้นพบใหม่ ๆ ของตนเองได้

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานี้ จะได้รับการเผยแพร่ ขยายผล และต่อยอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเรา สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ” นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

ชุติมา ภาพ/ฐิติมา ข่าว