อ่างทอง มอบเกียรติบัตรนักเรียน สอบ O-NET เต็ม 100 จำนวน 16 คน

ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เปิดเผยว่า ตาม   ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบใน  4 กลุ่มสาระ  ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  สพป.อ่างทอง  มีนักเรียนได้เต็ม 100 คะแนน  ทั้งสิ้น 16 คน จากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จำนวน 9 คน (คณิต 5 คน ภาษอังกฤษ 4 คน) จากโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน  จำนวน 7 คน (เต็มคณิต 7 คน) และหนึ่งใน  16  คน ได้คะแนนเต็ม 100 สองวิชาคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้แก่เด็กชาย วรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย  จากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

สพป.อ่างทอง ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ  ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) , ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT)  และ O-NET  ปีการศึกษา 2562      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562  ซึ่งวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวอีกว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง  4 กลุ่ม   ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สพป.อ่างทอง มีคะแนนที่สูงกว่า  ระดับ  สพฐ  จำนวน  4  สาระ   และ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน  3  สาระ  คือ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  จึงขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูผู้สอนในสังกัดทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทองให้สูงขึ้น.///