สพป.ลพบุรี เขต 1>การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 10)

22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.10 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 10) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ในนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เพื่อสร้างความมีวินัย ตรงต่อเวลา ปลูกฝังความรักชาติ เห็นคุณค่าทางศาสนา เชื่อมั่นศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)